Порядок оголошення підприємства банкрутом.

Послідовність провадження справи про банкрутство, передба­чена новим законодавством:

1. Подання заяви про порушення справи про банкрутство боржника.Справа про банкрутство порушується арбітражним су­дом, якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до борж­ника становлять не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати і не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку. Справа про банкрутство порушується за наявності ознак неплатоспроможності або її загрози. У законодавстві про банкрутство переважної більшості країн виокремлюють ще перевищення заборгованості підприємс­тва над його активами (майном).

2. Ухвала про порушення провадження у справі про банкрутство (5 днів) має містити таке:

· прийняття заяви до розгляду;

· упровадження процедури розпоряджання Порядок оголошення підприємства банкрутом. майном боржника;

· призначення розпорядника майна;

· заходи, спрямовані на забезпечення грошових вимог креди­торів;

· упровадження мораторію на задоволення вимог кредиторів;

· дату проведення підготовчого засідання суду;

· суд може зобов'язати боржника подати аудиторський висновок або провести аудит.

3. Підготовче засідання арбітражного суду (до 35 дня з подання заяви)розглядає заяву кредитора та відгук боржника і приймає ухвалу, що визначає:

· розмір вимог кредиторів, які подали заяву стосовно пору­шення справи про банкрутство;

· дата складання розпорядником майна реєстру вимог креди­торів (має бути поданий до суду на затвердження не пізніш як через 2 місяці та 10 днів після дати проведення під­готовчого засідання суду);

· дата попереднього засідання суду Порядок оголошення підприємства банкрутом., яке має відбутися не піз­ніш як через 3 місяці після дати проведення підготовчого засі­дання суду;

· дата скликання перших загальних зборів кредиторів, які ма­ють відбутися не пізніш як через 3 місяці і 10 днів після дати проведення підготовчого засідання суду;

· дата засідання суду, на якому буде винесено ухвалу про са­націю боржника (визнання боржника банкрутом і відкриття лік­відаційної процедури) або припинення провадження справи про банкрутство.

4. Попереднє засідання господарського суду (до 125 дня з подання заяви):

- розглядає реєстр вимог кредиторів та вимог, щодо яких були заперечення боржника і які не були включені до реєстру;

- визначає розмір визнаних судом вимог кредиторів, які Порядок оголошення підприємства банкрутом. включаються розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, і затверджує реєстр;


- призначається дата проведення зборів кредиторів.

5. Проведення зборів кредиторів, утворення комітету кредиторів (до 145 дня з подання заяви)і прийняття звернення до господарського суду з клопотанням:

· про відкриття процедури санації;

· про укладання мирової угоди;

· про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

6. Підсумкове засідання господарського суду (до 215 дня з подання заяви) приймає рішення щодо:

- ухвали про проведення санації боржника та призначення керуючого санацією;

- ухвали про укладання мирової угоди;

- постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.З моменту визнання боржника банкрутом:

- припиняється підприємницька діяльність боржника;

- до ліквідаційної комісії переходить право Порядок оголошення підприємства банкрутом. розпорядження майном банкрута й усі його майнові права та обов'язки;

- вважаються такими, що настали, строки всіх боргових зо­бов'язань банкрута;

- припиняється нарахування пені та відсотків на всі види заборгованості банкрута;

- відомості про фінансове становище банкрута втрачають конфіденційність і не становлять комерційної таємниці.

Після визнання боржника банкрутом, за рішенням господарського суду, власників або в інших передбачених законодавством випадках відкривається ліквідаційна процедура. Ліквідаційні процедури здійснюються ліквідатором під час виконання ним своїх функцій.


documentbddguhl.html
documentbddhbrt.html
documentbddhjcb.html
documentbddhqmj.html
documentbddhxwr.html
Документ Порядок оголошення підприємства банкрутом.