Перелік питань до підсумкового модульного контролю

дисципліни “Історія української культури”

1. Порівняйте поняття «культура» та "цивілізація". Чи можна вживати їх як синоніми? Чи різниться їхнє сприйняття з точки зору різних теорій культури?

2. Як ви розумієте поняття "елітарна культура"? Коли, на вашу думку, та у зв’язку з якими соціокультурними обставинами виникає елітарна культура? Наведіть приклади та прокоментуйте їх.

3. Що ми розуміємо під поняттям "масова культура"? Чи може артефакт елітарної культури перейти в розряд масової?

4. Як співвідносяться «тотальна культура» і "субкультура"? Чи коректно оперувати терміном «медична субкультура»? Обґрунтуйте вашу думку.

5. Що включає в себе поняття "артефакти культури"? Наведіть приклади.

6. Яку роль у функціонуванні культури відіграє ритуал? Які Перелік питань до підсумкового модульного контролю ритуали вам відомі? Чи змінилась їх функція від ранніх етапів розвитку культури людства до сьогодення?

7. Чому «символ» є одним із ключових понять культурогенезу? Наведіть універсальні символи, на які спираються культури різних народів.

8. Чи є панівною функція символу на ранніх етапах розвитку етнографічних культур? Обґрунтуйте вашу думку.

9. Скільки мінімум людей потрібно для того, аби людина могла виступити об’єктом і суб’єктом культури?

10. Про яку функцію культури йдеться у визначенні: “соціальний досвід людства передається як вертикально (від попередніх поколінь до нових), так і горизонтально (обмін духовними цінностями між народами)”?

11. Завдяки якій функції культури у свідомості людини оформлюється цілісна Перелік питань до підсумкового модульного контролю картина світу?

12. З яких двох основних структурних частин складається картина світу у тій чи іншій культурі?

13. Які фактори формують ядро будь-якої культури?

14. Чи впливає на формування культурного ядра політична нестабільність?

15. Що таке безпосереднє та опосередковане спілкування у процесі передачі культурних надбань?

16. Яким концептом позначаються загальні поняття, що їм відповідають форми досвіду і поведінки в культурі?

17. Яким терміном можна об’єднати ці загальні поняття: предмети побутового вжитку, одяг, житло, знаряддя праці, відселекціновані рослини, зброя, міста, окультурені землі, електронні записи ?

18. Як ви розумієте поняття “ієрархія цінностей”?

19. Розмежуйте поняття “предмет культури” і “цінність культури”.

20. Наведіть приклади духовних артефактів.

21. Які ви знаєте знакові Перелік питань до підсумкового модульного контролю системи? Наведіть приклади та прокоментуйте їх.

22. Які фактори роблять предмет культури культурною цінністю?

23. Як називаються видозмінювання або модифікація рис культури у часі та просторі?

24. Хто із культурологів здійснив спробу прищепити у культурологію методологічні засади біологічних наук?

25. Як називається процес навчання, виховання, оволодіння людини надбаннями культури, законами, обрядами?

26. Про яку функцію культури йдеться у твердженні: “Культура синтезує в цілісну і завершену форму систему чинників духовного світу особистості – пізнавальних, емоційно-чуттєвих, оціночних, вольових”?

27. До якої культури – матеріальної чи духовної – можна віднести традиції, виробничу діяльність, технології?

28. Яким спільним поняттям можна об’єднати такі концепти: ідеологія, мистецтво, міфологія, мораль, наука, право, релігія Перелік питань до підсумкового модульного контролю, філософія, економіка ?29. Яку функцію культури ілюструє наступне речення: “Кожна нація має не тільки свою мову слів, але й мову жестів, танцю, музики тощо, а також свою мову ритуалів, правил поведінки і норм спілкування”?

30. За якими критеріями виокремлюються субкультури?

31. Наведіть приклади молодіжних субкультур.

32. Хто у розумінні культури обстоював ідеї механістичного матеріалізму?

33. Хто з видатних європейських вчених стверджував, що людина є найвищою метою розвитку природи, відповідно, все інше, що її оточує, має слугувати їй?

34. Хто вперше запропонував діалектичний погляд на культуру людства?

35. Хто є засновником еволюціоністського підходу до вивчення культури?

36. З точки зору якої культурологічної теорії в культурі можливий прогрес?

37. Що у Перелік питань до підсумкового модульного контролю концепті “прогрес” – його технічне чи морально-етичне наповнення – найбільше цікавить Тейлора?

38. Хто з дослідників культури вважав, що культуру здатні формувати лише яскраві індивідуальності – митці, а більшість людей (“маса”) є лінивою і несвідомою і не любить відмовлятися від інстинктів?

39. Сутність якого культурологічного підходу зводиться до формули “Праця створила людину”?

40. Чим є культура з позицій діяльнісного підходу – базисом чи надбудовою суспільства?

41. Яке базове поняття вводить у теорію культури Данилевський у праці “Росія і Європа”

42. У концепції якого вченого кожен народ проходить у своєму розвитку три наступні стадії: етнографічну, державну, цивілізаційну?

43. Хто із відомих культурологів назвав європейський культурно-історичний тип “фаустіанським Перелік питань до підсумкового модульного контролю”?

44. Представниками якої культурологічної школи європоцентризм поставлено під сумнів, а згодом розвінчано?

45. Як називається ключова праця цієї школи, на сторінках якої відбувається спростування європоцентризму?

46. Про яке поняття говорить Шпенґлер, коли веде мову про найбільш крайні, найбільш штучні стани, на які здатен найвищий тип людей; це ж поняття є долею будь-якої культури і означає її смерть?

47. З позицій якого підходу цивілізацію розглядають як особливий етап в розвитку культури, який демонструє її видатні досягнення (появу писемності, міст, національних держав)?

48. Хто із культурологів розглядав культуру через її релігійне ядро?

49. У межах якого культурологічного підходу вивчаються динамічні властивості соціокультурних явищ?

50. З позицій якого Перелік питань до підсумкового модульного контролю підходу цивілізація сприймається як галузь матеріальної діяльності (речей), як матеріальний апарат культури, втілення технічного, технологічного аспекту культури, пов’язаного із задовольнянням зростаючих матеріальних потреб людей?

51. Представники якої концепції розвитку культури її рушійними силами вважають міфологічні фактори?

52. Яка культурологічна теорія займається дослідженням ролі міфів, фантазії у світовій цивілізації, гри як всезагального принципу становлення людської культури?

53. Які культурологічні концепції обстоюють пріоритет міфологічної складової у розвитку культурних форм?

54. Який підхід до аналізу культури орієнтує на вивчення суб’єктивних механізмів діячів культури, їхніх індивідуальних рис?

55. Хто є фундатором психологічної теорії культури і яким загальновживаним науковим терміном позначається ця теорія?

56. Які фактори, з точки зору Перелік питань до підсумкового модульного контролю представників локального підходу, лежать в основі занепаду культури?

57. Які фактори, з точки зору представників лінеарного підходу, лежать в основі занепаду культури? Наведіть приклади та прокоментуйте їх.

58. До якої культури належать “кишенькова література” і “мильні опери”?

59. Які структури в процесі розвитку людства стають основою загальнолюдської символіки сновидінь, фантазій, марень, фольклору та художньої творчості?

60. Яким спільним культурологічним терміном можна об’єднати такі поняття, як теорія культурних змін, перехідних процесів, взаємовпливу культур, діагностики та прогнозу криз і шляхів їх подолання?

61. До якої форми культури відносяться національні, конфесійні, станові, класові та інші подібні різновиди людського досвіду?

62. До якого різновиду культури належить медична Перелік питань до підсумкового модульного контролю культура?

63. Як називається субкультура, норми і цінності якої ідуть всупереч із провідними положеннями домінуючої культури, різні форми культурного протесту проти домінуючої системи культурних цінностей (хіпі, бітники, андеґраунд, сексуальні меншини та ін.)

64. Який різновид культури заторкує примітивні людські почуття і тому наділений компенсаторним потенціалом: знімає стреси, напруження, стандартизує почуття, нав’язує стереотипи мислення)?

65. До якої групи належить трансформована професійним мисленням система цінностей традиційної культури, що набуває своєрідного світоглядного забарвлення?

66. Яка культура створюється привілейованою частиною суспільства або на її замовлення професійними творцями?

67.За що культурологи критикують у своїх працях західну цивілізацію? Відповідь обґрунтуйте.

68. Дайте визначення поняття "міф".

69. Дайте Перелік питань до підсумкового модульного контролю визначення поняття "універсали культури".

70. Перерахуйте специфічні ознаки, притаманні цивілізації.

71. Перерахуйте специфічні ознаки, притаманні культурі.

72. Перерахуйте відомі Вам форми культури.

73. Перерахуйте відомі Вам форми субкультури.

74. Перерахуйте відомі Вам культурно-історичні типи.

75. Перерахуйте відомі Вам чинники, що впливають на формування культури суспільства.

76. Що таке елітарна культура?

77. Що таке артефакт?

78. Як називається основна праця А.Тойнбі?

79. Представником якої концепції вивчення культури є Клод Леві-Строс?

80. Назвіть представників циклічної концепції культури.

81. Назвіть відомі Вам підходи осмислення культури.

82. Назвіть відомих Вам представників еволюціоністського підходу антропологічної шко­ли у культурології.

83. Назвіть відомих Вам представників локального підходу (прихильників концепції коло-обігу культур) в культурології.

84. Назвіть відомих Вам Перелік питань до підсумкового модульного контролю представників лінеарного підходу в культурології.

85. Назвіть відомих Вам представників аксіологічного підходу в культурології.

86. Назвіть відомих Вам представників психологічного підходу в культурології.

87. Назвіть відомих Вам представників соціологічного підходу в культурології.

88. Назвіть відомих Вам представників діяльнісного підходу в культурології.

89. Хто автор роботи "Росія та Європа".

90. Хто автор роботи "Дослідження історії".

91. Хто автор роботи "Занепад Європи", який вважав, що кожна культура живе приблиз­но 1000—1500 років, потім вона вмирає і сліди від неї залишаються у формі цивілізації, тобто цивілізація — це доля будь-якої культури, її заціпеніння і зрештою — смерть.

92. Як називається основна праця Освальда Шпенґлера, в якій обґрунтовано циклічну па­радигму Перелік питань до підсумкового модульного контролю розвитку культури?

93. Представником якої концепції вивчення культури є Віко?

94. Представником якого підходу осмислення культури є Е.Тейлор?

95. Представником якого підходу осмислення культури є М. Данилевський?

96. Хто у розвитку культури виділив такі стадії, як дикість, варварство і цивілізація?

97. Хто розглядав культуру крізь призму соціально-економічних формацій?

98. Представником якого підходу осмислення культури є О. Шпенглер?

99. Представником якого підходу осмислення культури є Е. Кассірер?

100. Представником якого підходу осмислення культури є А. Тойнбі?

101. Представником якого підходу осмислення культури є П. Сорокін?

102. Представником якого підходу осмислення культури є Богдан Олександрович Кістяківський?

103. Представником якої концепції вивчення культури є Микола Іванович Фітільов?

104. Назвіть відомих Вам представників Перелік питань до підсумкового модульного контролю антропологічної школи в культурології.

105. Хто першим історично використав слово "культура"?

106. У якому столітті сформувалась культурологія як наука?

107. Що є предметом дослідження культурології як науки?

108. Наявність яких чинників дозволяє культурі набути ознак, притаманних культурно-історичному типу?

109. Назвіть ознаки субкультури.

110. Назвіть ознаки, притаманні медичній субкультурі.

111. Назвіть культурні універсалі!.

112. Назвіть сутнісні ознаки цивілізації.

113. Назвіть форми культури.

114. Яке мовне походження має слово "культура"?

115. Коли предмет культури стає культурною цінністю?

116. Що є джерелом культури?

117. Назвіть культуру, система цінностей якої відрізняє групу від більшості членів
суспільства.

118. Хто в слово "культура" вкладав зміст, що зводився до "обробітку землі"?

119. Хто в слово "культура" вкладав зміст, що зводився до "обробітку Перелік питань до підсумкового модульного контролю людської душі"?

120. Що є предметом дослідження культурології як науки?

121. Що таке пат терн культури?

122. Якими способами здійснюється передача і засвоєння культури?

123. Якому культурологічному підходу відповідає марксистська теорія?

124. Які чинники, з погляду представників локального підходу, знаходяться в основі занепаду культури?

125. Яким терміном позначаються загальні поняття, що їм відповідають форми досвіду і поведінки людини в культурі?

126. Назвіть умови, необхідні для того, щоб людина була об'єктом і суб'єктом культури.

127. Назвіть дослідників культури, які її основою вбачають релігію?

128. Наявність яких чинників дозволяє культурі набути ознак, притаманних культурно-історичному типу?

129. Якими способами здійснюється передача і засвоєння культури?

130. Якому культурологічному підходу Перелік питань до підсумкового модульного контролю відповідає марксистська теорія?

131. Назвіть форми культури.

132. Які чинники спричиняють загибель культури?

133. Що таке "смерть культури"?

134. Яким терміном позначаються загальні поняття, що їм відповідають форми досвіду і поведінки людини в культурі?

135. Назвіть функції культури.

136. Що таке художня культура?

137. Перелічіть представників лінійної культурологічної парадигми.

138. Хто є фундатором психологічної теорії культури і яким загальновживаним науковим терміном позначається ця теорія?

139. Назвіть основне культурологічне поняття, запроваджене К.-Г.Юнгом.

140. Хто з культурологів оперує поняттям "культурно-історичний тип"?

141. Що таке субкультура? Наведіть приклади.

142. Що таке артефакт? Наведіть приклади.

143. Коли предмет культури стає культурною цінністю?

144. За що культурологи критикують у своїх працях західну цивілізацію?

145. Що таке Перелік питань до підсумкового модульного контролю культурологія і коли вона виникає?

146. Назвіть дослідників культури, які її основою вважають релігію.

147. Якими способами здійснюється передача і засвоєння культури?

148. Хто назвав культуру ноосферою?

149. Яка культура створюється привілейованою частиною суспільства або на її замовлен­ня професійними творцями? Вона включає витончене мистецтво, класичну музику й літературу, а також є тяжкою для розуміння непідготовленої людини.

150. Назвіть одну з ознак сучасної цивілізації, процес перетворення міста у найвагоміший осередок проживання людей і центр зосередження та обміну культурних цінностей, ут­ворення штучного середовища, протилежного природі.

151. Назвіть норму культури, що являє собою установлений порядок поведінки людини в рамках тієї чи іншої соціальної групи.

152. До якої Перелік питань до підсумкового модульного контролю культури належать так звані кишенькова література, мильні опери?

153. Процес засвоєння людиною відповідної системи знань, норм, що у процесі вихован­ня дозволяють їй відчувати себе членом суспільства.

154. Феномен культури, регулятив людських вчинків, найбільш повне проявлення людяно­
го в людині.

155. Назвіть термін, який використано в "аналітичній психології" Карла Густава Юнга у значенні первинних, вроджених психічних структур, образів—мотивів, що складають зміст колективного підсвідомого та основу загальнолюдської символіки сновидінь, фантазій, марень і в тому числі фольклору та художньої творчості.

156. Назвіть культуру, продукти якої стандартизуються і сприймаються широкою ауди­торією, що визначається невибагливістю смаку.

157. Феномен культури, форма людської свідомості яка відображає світ у художніх обра­зах Перелік питань до підсумкового модульного контролю.

158. Про яку функцію культури йде мова: соціальний досвід людства передається як вер­тикально (від попередніх поколінь до нових), так і горизонтально (обмін духовними цінностями між народами)?

159. Що таке синкретизм?

160. Що таке кромлехи?

161. Хто автор роботи "Первісна культура"?

162. Що називають археологічною культурою?

163. Який вид мистецтва становить основу мистецтва неоліту?

164. Назвіть характерні особливості Трипільської культури.

165. Які функції виконували степові кургани?

166. Що таке менгір?

167. Дайте визначення поняття "неолітична революція".

168. Дайте визначення поняття "вождівство", або "плем'я".

169. Назвіть особливості скіфської культури.

170. Назвіть характерні особливості скіфського "звіриного" стилю.

171. Назвіть характерні особливості культури давніх слов'ян

172. Назвіть характерні особливості світогляду стародавніх слов'ян.

173. Дайте визначення поняття Перелік питань до підсумкового модульного контролю "фетишизм".

174. Дайте визначення поняття"тотемізм".

175. Дайте визначення поняття "антроморфізм".

176. Дайте визначення поняття " окультизм".

177. Дайте визначення поняття " магія".

178. Дайте визначення поняття "аніматизм".

179. Дайте визначення поняття "анімізм".

180. Хто така Табіті і до пантеону якої культури вона відноситься?

181. Хто такий Папай і до пантеону якої культури він відноситься?

182. На скільки космічних зон розпадався Всесвіт згідно міфологічних уявлень скіфів?

183. Дайте визначення поняття агоністика і для якої культури воно стало базовим елементом в її системі?

184. Хто такий Посідоній Ольвіополіт?

185. Що таке периптер?

186. У якому місті Північного Причорномор’я було зведено храм Аполлона Дельфінія?

187. Як називається зображення, виконане із різнокольорових камінців, смальти.

188. Як називається Перелік питань до підсумкового модульного контролю знак, що означає будь яку структуру у якій один смисл (первинний) водночас означає другий смисл (інако­мовний), що обумовлює ототожнення означуваного з означувальним на основі заміщення цілого частиною?

189. Як називаються твори літератури християнського змісту, які не визнаються Церквою у зв`язку з привнесенням до канонічного (визнаного Церквою) тексту фантастичного фольклорного змісту?

190. Як називався хронологічно послідовний запис історичних подій, зроблений сучасником, який вважав за можливе винести на сторінки тексту власну його оцінку?

191. З яких частин складається християнський храм по горизонталі?

192. Хто вважається творцем абетки, створеної для стародавніх слов`ян?

193. Як називаються написи та малюнки, що били виконані як на стінах Перелік питань до підсумкового модульного контролю архітектурних споруд так і на деяких інших предметах?

194. Хто є автором твору “Слово про закон і благодать”?

195. Назвіть відому пам`ятку архітектури доби Київської Русі, яка внесена за ініціативи ЮНЕСКО до списку пам`яток культури світового рівня?

196. Як називалась збірка, що складалася з уривків текстів переважно церковно-повчального змісту?

197. Яку назву має одна із стародавніх слов`янських систем письма, що, як вважають значна частина дослідників, передувала кирилиці?

198. Як називається живопис на вогкому тиньку фарбами, що розведені на воді?

199. Як звали відомого іконописця, автора “Свенсько-Печерської ікони Божої Матері”?

200. Яка кам`яна церква доби Київської Русі була збудована перша Перелік питань до підсумкового модульного контролю?

201. Як називається система умовних засобів, що використовується у мистецтві для того, щоб передати простір на площині?

202. Виділіть відомого книжника доби Київської Русі.

203. Яку назву мав матеріал, який робили з надубленої шкіри і використовували для письма?

204. Що таке донжон?

205. Як називалась центральна частина міста часів Київської Русі, що мала оборонні споруди?

206. Яку назву отримало найдавніше Євангеліє, що було переписане за часів Київської Русі?

207. Як називалась збірка текстів про життєпис Святих Отців?

208. При якому храмі доби Київської Русі було зібрано першу бібліотеку?

209. Коли було офіційно прийнято християнство стародавніми слов`янами доби Київської Русі?

210. Як називався жанр літератури середньовічної Русі, зразки якого Перелік питань до підсумкового модульного контролю оповідали про життєвій шлях святого, що стяжавши Благодать Духа Святого прославився?

211. Хто такий Петро Милонег?

212. Хто такий Іларіон?

213. Хто такий Кирило Туровський?

214. Хто такий Феодосій Печерський?

215. Хто такий Алімпій Печерський?

216. Що таке дитинець?

217. Що таке капище?

218. Що таке іконописний канон?

219. Хто при храмі доби Київської Русі зібрав першу бібліотеку?

220. Як називається система церковного будівництва, план якої має вигляд Хреста з центральною частиною, що перекрита куполом?

221. Хто є автором твору “Моління…”?

222. Виділіть відомого іконописця доби Київської Русі.

223. З яких частин складається християнський храм по вертикалі?

224. У якому місті України вперше було засновано релігійне православне братство і яку назву воно Перелік питань до підсумкового модульного контролю отримало?

225. Як називали новий тип міського будинку на території України 16-17 ст., що виконував функції оселі і канцелярії?

226. Система освіти, що ґрунтувалась на вивченні «вільних мистецтв», складалась із…

227. Назвіть ім’я відомого гуманіста доби українського ренесансу.

228. Яку назву отримало православно-аскетичне вчення про шляхи єднання людини з Богом через молитовне очищення серця сльозами та само зосередження свідомості?

229. Вкажіть ім’я відомого полеміста, автора праці «Календар римський новий» ?

230. Вкажіть пам’ятку архітектури, що була збудована під впливом ренесансного стилю:

231. Вкажіть ім’я відомого архітектора, що працював на території України у ренесансному стилі.

232. Хто із відомих українських гетьманів здобув освіту в Острозькій школі Перелік питань до підсумкового модульного контролю?

233. Назвіть ім’я відомого ісихаста з яким пов’язують проникнення цього вчення і практики в Україну:

234. Яку назву отримали релігійно-народні організації українського та білоруського православного заможного міщанства 16- початку 17 ст.?

235. Вкажіть автора першої друкованої книги, написаної українцем за походженням?

236. Житло феодала, що мало оборонні споруди називається…

237. Коли була відкрита і у якому місці перша Братска школа?

238. Першою книгою яку надрукував Іван Федоров в Україні була…

239. Яку назву отримав вид мандрівного лялькового театру у якому ставилися п`єси пов`язані з біблійним різдвяним сюжетом?

240. Хто був першим ректором острозької школи?

241. Коли була заснована острозька школа?

242. Яким різновидом творчої діяльності займався Павло Перелік питань до підсумкового модульного контролю Русин?

243. Перша друкована книга з’явилася в Україні у місті…

244. Які ціннісні орієнтації були притаманні вітчизняній культурі XIV - поч. XVII ст.?

245. Чому вітчизняна культура XIV - поч. XVII ст. була культурою трьохмовною?

246. У чому проявився вплив ренесансної культури на становлення вітчизняної культури XIV - поч. XVII ст.?

247. Хто приніс ідеї ісіхазму в староукраїнську культуру XIV - поч. XVII ст.?

248. Назвіть, які риси притаманні культурі Відродження?

249. Що таке секуляризація культури і які фактори обумовили її зародження?

250. Чому культура Відродження народилася в Італії?

251. Вкажіть особливості галицької архітектурної школи 14-поч. 17 ст?

252. Вкажіть особливості волинської архітектурної школи 14-поч.17 ст?

253. Хто такий Петро Красовський і Перелік питань до підсумкового модульного контролю який його внесок у розвиток української культури?

254. Хто такий П. Римлянинин і який його внесок у розвиток української культури?

255. Хто такий Кипріян Цамблак і який його внесок у розвиток української культури?

256. Хто такий Амвросій Прихильний і який його внесок у розвиток української культури?

257. Хто такий Іван Вишенський і який його внесок у розвиток української культури?

258. Хто такий Мелетій Смотрицький і який його внесок у розвиток української культури?

259. Хто такий Станіслав Оріховський і який його внесок у розвиток української культури?

260. Хто такий Петро Барбона і який його внесок у розвиток української культури?

261. Хто такий Юрій Котермак і який його внесок у розвиток української Перелік питань до підсумкового модульного контролю культури?

262. Які джерела формування культури Відродження?

263. Яка роль братств на становлення вітчизняної культури XIV - поч. XVII ст.?

264. Що означає слово бароко?

265. Яка перша архітектурна споруда була збудована в Україні у стилі Бароко?

266. Вкажіть 2 ознаки формальної структури стилю Бароко за Г. Вельфлінгом.

267. Вкажіть особливості (риси), що притаманні стилістиці українського Бароко.

268. Що таке містерія?

269. Вкажіть відомий Вам козацький літопис (хроніку) доби Бароко.

270. Коли було засновано Києво-Могилянську колегію?

271. Вкажіть відомого представника літературного українського бароко.

272. Вкажіть відомого представника іконописного українського бароко.

273. Що таке парсуна?

274. Як звали першого українського філософа, що залишив по собі відому епітафію: «Світ ловив мене, але Перелік питань до підсумкового модульного контролю так і не піймав»?

275. Яка країна є батьківщиною стилю Бароко?

276. Вкажіть відомого представника архітектурного українського бароко.

277. Що таке інтермедія?

278. У якому учбовому закладі вчився перший український філософ?

279. Скільки освітніх рівнів пропонувала засвоїти учням Києво-Могилянська колегія доби Бароко?

280. Хто є автором добірки перекладів Святоотечної літератури відомої як «Добротолюбіє»?

281. Яку назву отримала умовна назва портретних зразків українського, російського та білоруського живопису кін. XVІ – поч. XVII ст., що зберігає прийоми іконопису?

282. Які мови використовували автори для написання літературно-наукових творів XVII- поч. XVIII ст?

283. Яку назву отримав вирізаний на гладкій поверхні малюнок і відбиток його?

284. Скільки років тривало навчання у Києво-Могилянській колегії?

285. Інтереси Перелік питань до підсумкового модульного контролю яких соціальних інститутів або класів України доби XVII-XVIII ст. бароковий стиль представляв?

286. Що таке панегірик?

287. Вкажіть відомого полеміста, яскравого представника української літератури кін.16- поч.17 ст.

288. Кого називали учні Києво-Могилянської колегії дидаскалами?

289. Хто заснував Києво-Могилянську колегію?

290. Що таке міракля?

291. Вкажіть обов`язкові риси, притаманні для барокового мистецтва.

292. Кого називали в Києво-Могилянської колегії спудеями?

293. Якою мовою проводилось викладання у стінах Києво-Могилянської колегії XVII- поч. XVIII ст. ?

294. Що таке моралітет?

295. Що таке “фігурний вірш”?

296. Що таке “луни”?

297. Що таке “акро вірш”?

298. Що таке “інтермедія”?

299. Що таке “містерія”?

300. Хто такий Іван Григорович-Барський і який його внесок у Перелік питань до підсумкового модульного контролю розвиток української культури?

301. Хто такий Степан Ковнір і який його внесок у розвиток української культури?

302. Хто такий Бернард Меретин і який його внесок у розвиток української культури?

303. Хто такий Й. Шедель і який його внесок у розвиток української культури?

304. Хто такий Й.-Г. Пінзель і який його внесок у розвиток української культури?

305. Хто такий Йов Кондзелевич і який його внесок у розвиток української культури?

306. Хто такий І. Руткович і який його внесок у розвиток української культури?

307. Хто такий Василь Петранович і який його внесок у розвиток української культури?

308. Хто такий Василь Реклінський і який його внесок у розвиток української Перелік питань до підсумкового модульного контролю культури?

309. Хто такий М. Березовський і який його внесок у розвиток української культури?

310. Хто такий А. Ведель і який його внесок у розвиток української культури?

311. Що таке ратуша?

312. Хто такий сницар?

313. У якому столітті романтизм сформувався як самодостатній стиль?

314. Яким персоналіям людство завдячує формуванню романтизму, як ідейного та художнього руху європейської культури?

315. Представником якого стилістичного напрямку мистецтва є В. Ніколаєв?

316. Вкажіть у якому місті лівобережної України було відкрито перший університет?

317. Яка країна важається батьківщиною романтизму?

318. Хто серед наведених представників класицизму вважається заснновником цього напрямку в мистецтві?

319. М. Лисенко являється яскравим представником українського…

320. Вкажіть у якому місті України було Перелік питань до підсумкового модульного контролю відкрито перший університет?

321. Виділіть відомих представників літературного Романтизму?

322. Виділіть відомих представників українського класицизму в архітектурі.

323. Які архітектурні стилі домінували в українській культурі ХІХ століття?

324. Виділіть провідних діячів “Руської Трійці”.

325. За проектом якого архітектора було збудовано пам`ятку української архітектури – головний корпус (червоний) університету ім. Тараса Шевченка?

326. Вкажіть, що то був за ідейний та художній рух у Європейській культурі кінця 18 – першої половини 19 століття, що опротестував ідеологію Просвітництва та визначив подальшу долю?

327. Яка країна вважається батьківщиною імпресіонізму?

328. Вкажіть які риси притаманні ідеології Романтизму?

329. За проектом якого архітектора було збудовано пам`ятку української архітектури – споруду Національного оперного театру в м. Києві Перелік питань до підсумкового модульного контролю?

330. Виділіть відомих представників музичного імпресионізму.

331. Стилістичний напрямок в європейському та американському мистецтві кінця 19-поч. 20 ст., представники якого використовували нові техніко-конструктивні засоби, вільне планування та своєрідний архітектурний декор для створення незвичних і підкреслено індивідуальних споруд.

332. Виділіть відомого представника українського модерну в архітектурі.

333. Виділіть відомих представників українського неоромантизму та імпресионізму в живописі.

334. Як називався альманах – літературний осередок “Руської трійці”?

335. Виділіть відомого представника українського модерну в архітектурі.

336. Стилістичний напрямок в європейському та американському мистецтві кінця 19-поч. 20 ст., представники якого зосереджували увагу на художньому виразі за посередництвом символу, що відкриває можливість інтуітивно осягнути ідеї та сутності.

337. Виділіть відомих представників українського імпресіоністів Перелік питань до підсумкового модульного контролю в живописі.

338. Як називався альманах – літературний осередок Йенського кола романтиків?

339. Г. Нарбут являється представником стилю…

340. Хто із зазначених персоналій став основоположником та очолив рух передвижників у живописі?

341. Як називається система організації художнього живопису, що дозволяє відтворити зміни навколишнього середовища, які обумовлені станом атмосфери та сонячним світлом?

342. Виділіть відомих представників Класичності в українському живописі?

343. Виділіть провідних діячів Кирило-Мефодієвського товариства.


documentbddmmfp.html
documentbddmtpx.html
documentbddnbaf.html
documentbddnikn.html
documentbddnpuv.html
Документ Перелік питань до підсумкового модульного контролю