Чизе нагузори, ки намеои боз. Бо хафтхазорсолагон сарбасерем.

*** ***

Мо луъбатаконему фалак луъбатбоз, Эзид чу нахост он чи ман хостаам,

Аз руи хакикате на аз руи мачоз. Кай гардад рост он чи ман хостам?

Бозича хамекунем бар натъи вучуд, Гар хаст савоб он чи у хостааст,

Афтем ба сандуки адам як-як боз. Пас чумла хатост он чи ман хостам..

*** ***

Чомест,ки акл офарин мезанадаш, Пок аз одам омадему нопок шудем,

Сад буса зи мехр бар чабин мезанадаш Шодон ба дар омадему гамнок шудем.

В-ин кузагари дахр чунин чоми латиф. Будем зи оби дида дар оташи дил,

Месозаду баоз бар замин мезанадаш. Додем ба об умру дар хок Чизе нагузори, ки намеои боз. Бо хафтхазорсолагон сарбасерем. шудем.

*** ***

Хайём,агар зи бода масти,хуш бош, Чоно, манну ту намунаи паргорем,

Гар бо санаме даме нишасти хуш бош. Сар гарчи ду кардем ,як тан дорем

Поёни хама чизи чахон нести аст Бар нукта равонем хаме доиравор,.

Пиндор,ки нести чу хасти, хуш бош. То охири кор сар ба хам боз орем.

Тарсем. ,ки чу з-ин беш ба олам нарасем, Як даст ба мусхафему як даст ба чом,

Бо хафнафасон низ фарохам нарасем. Гах назди халолему гах назди харом.

Ин дам, ки дар уем,ганимат шумарем, Моем дар ин чахон нопухтаи хом.

Шояд,ки ба зиндаги дар он Чизе нагузори, ки намеои боз. Бо хафтхазорсолагон сарбасерем. дам нарасем. На кофири мутлак, на мусулмони тамом.

*** ***

Ин гуна,ки ман кори чахон мебинам, Асрори азалро на ту дониву на ман,

Олам хама ройгон бар он мебинам. В-ин харфи муаммо на ту хониву на ман

Субхониллах,ба харчи дарменигарем, Хаст аз паи парда гуфтугуи ману ту,

Нокомии хештан дар он мебинам. Чун парда барфтад,на ту мониви на ман

*** ***

Ку махрами роз?То бигуям як дам, Бархезу махур гами чахон гузарон,

К-аз гохи нахуст чи будаст одам: Биншину даме ба шодмони гузарон.

Мехнатзадае, сириштае аз дили гам, Дар таъби замона гар вафои буди,

Якчанд чахон бигашту бардошт кадам Чизе нагузори, ки намеои боз. Бо хафтхазорсолагон сарбасерем.. Навбат ба ту худ наёмади аз дигарон.

*** ***

Гар ман зи ман мугона мастам,хастам. Бар синаи гампазири ман рахмат кун,

В-ар ошики ринду бутпарастам, хастам. Бар холи дили асири ман рахмат кун.

Хар кас ба хаёли худ гумоне дорад, Бар пои харобатрави ман бахшой,

Ман худ донам, хар он чи хастам,хастам Бар дасти пиёлагири ман рахмат кун.

*** ***

Гуянд маро ,ки майпарастам ,хастам. Рузе, ки гузашт ,аз у дигар ёд макун,

Гуянд маро,ки фосику мастам, хастам. Фардо ки наёмадааст фарёд макун.

Дар зохири ман нигох бисёр макун, Бар н-омадаву гузашта бунёд макун,

К-андар ботин чунон, ки Чизе нагузори, ки намеои боз. Бо хафтхазорсолагон сарбасерем. хастам, хастам. Холи хуш бошу умр бар бод макун.

*** ***

Максуд зи чумла офариниш моем, З-ин гунбади гарданда бадафъоли бин,

Дар чашми хирад чавхари биниш моем. В-аз чумла дустон чахон холи бин.

Ин доираи чахон чу ангуштари аст, То битвони як нафас худро бош Бе хеч шаке накши нигинаш моем. Фардо манигар, дил маталаб, холи бин.

*** ***

Майлам ба шароби ноб бошад доим, Говест дар осмову номаш Парвиз,


documentbddlbgb.html
documentbddliqj.html
documentbddlqar.html
documentbddlxkz.html
documentbddmevh.html
Документ Чизе нагузори, ки намеои боз. Бо хафтхазорсолагон сарбасерем.